×
something
with some message

BLINQED GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
Account:de persoonlijke omgeving van de Klant in het Platform, waartoe hij toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens. Via het Account kan de Klant gebruik maken van het Platform, de App en Diensten.
App:de applicatie(s) van Blinqed (zoals browsers en mobiele applicaties) waarlangs de Klant bepaalde functionaliteiten van het Platform kan gebruiken.
Beoogd gebruik: contact leggen tussen leveranciers en afnemers van (horeca-)producten, alsmede het tot stand komen van contracten tussen die partijen.
Content: alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot hoeveelheden, productinformatie, prijsinformatie, gegevens, documenten en materialen, die de Klant op enigerlei wijze via het Platform ter beschikking stelt of uitwisselt, waaronder maar niet beperkt tot documenten en data die worden geüpload.
Diensten: de diensten die Blinqed via het Platform levert.
Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij het Platform, de App, en de Diensten.
Gebruiker: een persoon die werkzaamheden voor de Klant verricht en die de Klant aan het Platform heeft gekoppeld en uit die hoedanigheid gebruik mag maken van het Account van de Klant.
Gebruiksvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden van Blinqed.
Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie voor de Klant, waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account(s).
Initiële Contractstermijn: de eerste termijn waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan zoals weergegeven in de Overeenkomst.
Klant: degene (m/v) die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die toegang krijgt tot het Platform en App(s) en de Diensten.
Partijen: Blinqed en Klant gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ‘Partij’.
Platform: de digitale omgeving die Blinqed aan de Klant als software as a service ter beschikking stelt en die de functionaliteiten bevat zoals weergegeven in de Documentatie.
Voorwaarden: de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, de beveiligingsmaatregelen en de rechten van de verantwoordelijke en betrokkene.
Blinqed: Blinqed B.V. gevestigd te Rosmalen.

Artikel 2Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van het Platform, de App en de Diensten.
 2. Voor bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden, waarmee de Klant zich akkoord dient te verklaren.
 3. Indien er een strijdigheid bestaat tussen hetgeen is bepaald in de bijzondere voorwaarden voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert hetgeen in de bijzondere voorwaarden voor de Diensten is bepaald.
 4. Blinqed sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk uit, tenzij Blinqed en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Blinqed is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Klant wordt door Blinqed minimaal 4 (vier) weken op voorhand digitaal geïnformeerd over wijzigingen die worden doorgevoerd. De Klant dient zich op de door Blinqed aangegeven wijze akkoord te verklaren met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Op het moment dat de Klant zich niet, of niet tijdig akkoord verklaard met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden eindigt het gebruiksrecht op het Platform en/of de App op het tijdstip waarop de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking treden.

Artikel 3Account en Inloggegevens

 1. De Klant kan zich via de website van Blinqed registreren voor een Account. De Klant dient daarbij alle door Blinqed aangegeven informatie te verschaffen. Deze informatie dient correct en volledig te zijn.
 2. Blinqed kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een registratie voor een Account weigeren. Blinqed is niet verplicht om een Account te verschaffen.
 3. Nadat de registratie door Blinqed is geaccepteerd, verschaft Blinqed de Klant de Inloggegevens.
 4. De Inloggegevens en het gebruik van het Platform en de Diensten zijn strikt persoonlijk. De Klant is verplicht zijn Inloggegevens als strikt vertrouwelijk en geheim te behandelen.
 5. Klant zal gepaste maatregelen nemen om verlies en/of misbruik van Inloggegevens te detecteren, te beperken of te voorkomen.
 6. Verlies of misbruik van de Inloggegevens en/of misbruik van het Platform dient onverwijld gemeld te worden aan Blinqed via het e-mail adres: customercare@blinqed.com. Blinqed is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies van Inloggegevens en/of het misbruik van Inloggegevens van de Klant door een derde.

Artikel 4Gebruiksrechten op het Platform, de App en de Diensten

 1. Met het toezenden van de Inloggegevens verleent Blinqed aan de Klant een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om het Platform, de App en aangegeven Diensten te gebruiken voor het beoogde gebruik.

Artikel 5Overeenkomst tussen Klanten

 1. Via het Platform, de Diensten en de Apps faciliteert Blinqed dat Klanten zich via het Platform op elkaar kunnen aansluiten en vervolgens via het Platform overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten. Blinqed is uitdrukkelijk geen (contracts)partij bij de overeenkomsten die Klanten met elkaar via het Platform sluiten.
 2. Blinqed garandeert op geen enkele wijze dat verzoeken van Klanten om zich aan te sluiten op een andere Klant, door de andere Klant worden gehonoreerd. Het is uitsluitend aan Klanten onderling om verzoeken tot aansluiting van elkaar te honoreren. Blinqed heeft hier geen zeggenschap in en/of controle over.
 3. Blinqed is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die de Klanten via het Platform en/of de App(s) met elkaar sluiten.
 4. Blinqed is niet aansprakelijk voor de Content waarop een overeenkomst is gebaseerd die Klanten via het Platform en/of de App(s) met elkaar sluiten.
 5. Klant vrijwaart Blinqed voor iedere aanspraak inzake overeenkomsten die zij via het Platform en/of de App(s) sluiten en de Content waarop deze zijn gebaseerd.
 6. Blinqed geeft geen enkele garantie dat er een overeenkomst tussen een Klant en een andere Klant tot stand komt, Klanten zijn daarvoor zelf (juridisch) verantwoordelijk.
 7. Klant verklaart dat hij juridisch bevoegd is tot het sluiten van een overeenkomst met andere Klanten via het Platform en/of de App(s), dan wel tot het aanvaarden van een aanbod dat hem via het Platform en/of de App is gedaan.
 8. De Klant verklaart de financiële gevolgen te dragen die zijn ontstaan door het gebruik van het Platform, de Dienst(en) en/of de App en/of zijn gebruikersaccount door anderen dan de Klant zelf.
 9. Door een aanbod van een andere Klant te aanvaarden, gaat de Klant akkoord en stemt hij in met diens relevante (algemene) voorwaarden en elke bijkomende voorwaarden die door de betreffende Klant zijn gesteld. Klanten kunnen tussen hen gesloten overeenkomsten uitsluitend onderling rechtstreeks wijzigen of beëindigen, conform de tussen hen overeengekomen voorwaarden. Blinqed is slechts tussenpersoon. Blinqed raadt Klanten aan om, voordat een aanbod wordt geaccepteerd, de toepasselijke voorwaarden van de andere partij (waaronder de annuleringsvoorwaarden) aandachtig door te nemen.

Artikel 6Wijziging Platform en/of de App en/of Dienst

 1. Blinqed is gerechtigd om, eventueel naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aan te brengen in het Platform en/of de App(s) en/of de inhoud of de omvang van de Diensten.
 2. Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel een verandering van de bij de Klant geldende procedures met zich brengt, zal Blinqed de Klant hierover zo tijdig mogelijk informeren.
 3. Indien de Klant de gevolgen van hetgeen in lid 1 is bepaald, niet wenst te dragen, heeft de Klant het recht om het gebruik van het Platform, de App en/of de betreffende Dienst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Blinqed is in dit geval niet schadeplichtig jegens de Klant.

Artikel 7Rechten en verplichtingen Klant

 1. De Klant zal tijdig alle voor Blinqed voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie verschaffen en medewerking verlenen. Informatie dient te worden verschaft op een wijze en in een format zoals door Blinqed aangegeven. Alle informatie die wordt verschaft, dient naar waarheid, correct en up to date te zijn.
 2. Nadelen voortvloeiend uit het niet, niet tijdig aanleveren van informatie en/of onjuiste informatie komen voor rekening en risico van de Klant. Blinqed is te dien aanzien niet aansprakelijk jegens de Klant of derden.
 3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om hetgeen Blinqed in het kader van de Overeenkomst wordt geleverd, anders dan voor het Beoogd gebruik te gebruiken.
 4. Klant verklaart dat hij het Platform, de App(s) en de Dienst(en) uitsluitend voor eigen rekening en risico gebruikt. De Klant is dus verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform, de App(s) en de Dienst(en) en zijn gebruikersaccount door anderen. De Gebruiker die namens de Klant gebruik maakt van de Dienst en/of het Platform en/of de App(s) verklaart zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden op het moment dat de gebruiker gebruik maakt van de Inloggegevens en moet daar door de Klant op worden gewezen.
 5. De Klant staat ervoor in dat hij en degenen die van zijn Account, App en Diensten gebruik mogen maken te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden van Blinqed.
 6. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van het Platform, App en Diensten waaronder het gebruik door degenen die hij toegang tot zijn Account heeft gegeven.
 7. De Klant vrijwaart Blinqed voor al het gebruik van het Platform en de App en de Diensten en alle claims van derden ter zake dit gebruik.
 8. Klant mag het Platform, de App(s) en Diensten uitsluitend gebruiken voor het Beoogd gebruik. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.
 9. Klant mag geen onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van het Platform en/of de functionaliteit van het Platform en/of de App(s) belemmeren.
 10. Het gebruik van het Platform en/of de App(s) en/of de Diensten door Klant en de Content mag niet in strijd zijn met de goede zeden.
 11. Het gebruik van het Platform en/of de App(s) en/of de Diensten door Klant en Content die hij uploadt en downloadt, mag geen inbreuk maken op de rechten, goede naam en belangen van Blinqed en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 12. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid en het up to date zijn van alle door of namens de Klant ter beschikking gestelde Content, ook indien deze van derden afkomstig is.
 13. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag Klant geen Content uploaden die:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend is;
  2. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;
  3. erotisch of pornografisch is;
  4. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Gebruiker weet of behoort te weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
  5. zonder toestemming van de betrokkenen of zonder noodzaak persoonsgegevens bevat;
  6. ongewenste commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  7. virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of data beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van de dienst en/of de software te omzeilen;
  8. tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) bevat waarmee Content en/of het Platform en/of de App(s) op welke manier dan ook kan worden onderzocht of op oneigenlijke wijze kan worden gebruikt;
  9. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
 14. De Klant verleent Blinqed een volledig en onbeperkt gebruiksrecht op alle Content om deze op welke wijze dan ook te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder het gebruik wordt tevens begrepen het geheel, of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of aanpassen en/of openbaren van Content in het kader van de uitvoering van de Diensten. De Klant garandeert dat Blinqed gerechtigd is om Content in het licht van de uitvoering van de Overeenkomst aan te passen. De Klant garandeert dat hij eventuele voor de aanpassing van Content door Blinqed benodigde rechten van derden heeft betrokken
 15. De Klant is verplicht een eigen actuele (digitale) kopie van alle informatie, data en Content te bewaren die de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Blinqed, al dan niet via het Platform, verstrekt.
 16. Het is de Klant verboden om wijzigingen in het Platform en/of de App(s) aan te brengen, tenzij daar door Blinqed expliciet om is verzocht of toestemming voor is gegeven.
 17. Klant draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de juiste computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten waarmee het Platform (veilig) kan worden gebruikt. Blinqed draagt zelf zorg dat de gebruikersrechten in het Platform juist worden ingesteld.
 18. Voor support kan Klant Blinqed een e-mail sturen naar: customercare@Blinqed.com. Klant kan ook tijdens werkdagen tussen 09:00 en 17:00 contact met de helpdesk van Blinqed opnemen of gebruik maken van de chatfunctie.

Artikel 8Rechten en verplichtingen Blinqed

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Blinqed enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Blinqed is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De door Blinqed in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgebouwde informatie- en/of databestanden zijn eigendom van Blinqed en/of aan haar gelieerde partijen. De Klant kan te dien aanzien geen rechten doen gelden.
 4. Op het moment dat de Klant enige verplichting op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of overeenkomst met de Klant niet nakomt, heeft Blinqed het recht na schriftelijke aankondiging:
  1. Het gebruiksrecht op het Platform, de App en Dienst te beperken en/of te blokkeren;
  2. de uitvoering van de betreffende overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten; en de ten behoeve van de Klant verwerkte gegevens op grond van het retentierecht onder zich te houden;
 5. Blinqed heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen voor bepaalde of onbepaalde tijd het Platform en/of de App(s) te sluiten en/of de toegang daartoe, of de functionaliteit daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.
 6. Blinqed garandeert niet dat het Platform en/of de App(s) en/of de Diensten vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal functioneren.
 7. Blinqed garandeert niet dat het Platform en/of de App(s) en/of Diensten op ieder moment beschikbaar is en/of dat het Platform steeds foutloos werkt.
 8. Blinqed staat niet in voor / geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, correctheid, accuraatheid en het up to date zijn van Content van de Klant. Blinqed is niet aansprakelijk voor enige onvolkomenheid in Content van de Klant.
 9. Blinqed kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of dataverkeer die de Klant ter beschikking wordt gesteld. Indien een afgesproken limiet wordt overschreden, is Blinqed niet gehouden om het verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Content te faciliteren.

Artikel 9Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens

 1. De mogelijkheid bestaat dat Blinqed in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van of verstrekt door de Klant, verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de Privacy Voorwaarden van Blinqed, waarmee Klant zich akkoord verklaart bij totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. De Klant verklaart en garandeert dat zij bevoegd is om de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan Blinqed in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst te verstrekken en te verwerken.
 3. Blinqed zal persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst in opdracht van de Klant verwerken. Andere verwerkingen geschieden uitsluitend als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
 4. De Klant behoudt, voor zover van toepassing, de eigendomsrechten op de persoonsgegevens die aan Blinqed ter beschikking worden gesteld.
 5. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Blinqed en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.
 6. Indien Blinqed door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige en/of strafbare Content, dan is Blinqed gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een derde of aan bevoegde instanties.
 7. De Klant vrijwaart Blinqed volledig tegen alle claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Blinqed via het Platform en/of de App en/of de Diensten, dan wel door de derde die in dit kader diensten aan Blinqed verleent.

Artikel 10Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het Platform, de App(s), Diensten en hetgeen voor het overige op grond van de Overeenkomst wordt geleverd, berusten uitsluitend bij Blinqed of haar licentiegevers.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent de rechten van intellectuele eigendom van Blinqed in het Platform, de App(s) en de Dienst(en) te verwijderen of te wijzigen.
 3. Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag de Klant het Platform en/of de App(s) niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Het is de Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Platform en/of de App(s) te achterhalen of verkrijgen, alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
 4. Het is Blinqed toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Technische beveiligingen die door Blinqed zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of ontweken.
 5. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het Platform en/of de App(s) en/of de Dienst(en) inbreuk maakt op een aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, of in het geval naar oordeel van Blinqed een reële kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Blinqed zorg dat de Klant het Platform en/of de App(s) en/of de Dienst(en) (of iets functioneels gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien dat naar mening van Blinqed redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, heeft Blinqed het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Blinqed wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 11Aansprakelijkheid inzake gratis diensten

 1. Aangezien Blinqed het Platform en/of de App en/of de Diensten gratis ter beschikking stelt, is zij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Blinqed. Gebruik van het Platform en/of de App en/of de Diensten geschiedt dan ook op eigen risico.

Artikel 12Aansprakelijkheid inzake betaalde diensten

 1. Blinqed is slechts aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst waarvoor aan Blinqed een vergoeding wordt betaald voor zover dat voortvloeit uit dit artikel 12.
 2. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Blinqed jegens de Klant voor schade is beperkt tot de vergoeding van directe schade voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Klant heeft betaald aan Blinqed voor het gebruik van het Platform en/of App(s) en/of de Dienst(en) dat in direct verband staat met het schade toebrengend feit, of € 1.000,00 (duizend euro) indien dit laatste bedrag lager is. Deze beperking geldt ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Blinqed.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
  1. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de prestatie van Blinqed aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten ter voorkoming van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 4. Blinqed sluit iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade geheel uit. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in lid 3 van dit artikel.
 5. Artikel 13 beperkt niet de aansprakelijkheid van Blinqed voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blinqed zelf.
 6. De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Blinqed een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en Blinqed deugdelijk in gebreke is gesteld.
 7. De Klant vrijwaart Blinqed tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan Blinqed onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of de voor Blinqed in het kader van het aanpassen van Content niet benodigde rechten heeft betrokken, tenzij de Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Blinqed.
 8. Blinqed is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blinqed. De data-uittreksels uit de computersystemen van Blinqed leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van en het moment van) de door Blinqed verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Klant.
 9. Blinqed sluit haar aansprakelijkheid uit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten met betrekking tot de situatie waarin Content en/of data van de Klant beschadigd raakt of onleesbaar wordt. Blinqed is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de Content en/of data.
 10. De Klant vrijwaart Blinqed inzake alle vorderingen inhoudende dat het gebruik van het Platform, de App(s) en/of de Dienst(en) inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Blinqed voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Blinqed kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Blinqed heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.
 3. Indien de situatie van overmacht voortduurt voor een periode langer dan 90 (negentig) dagen, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds in het kader van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval afgerekend.

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De Klant is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blinqed. Het is Blinqed wel toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder toestemming van de Klant.

Artikel 15 Duur en beëindiging

 1. Met ingang van het moment waarop Blinqed de Inloggegevens ter beschikking heeft gesteld, krijgt de Klant een gebruiksrecht op het Platform en/of de App voor onbepaalde tijd. De Klant krijgt eveneens een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de Diensten, tenzij voor een specifieke Dienst anders is bepaald.
 2. Tenzij Blinqed en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen, hebben Blinqed en de Klant elk het recht om het gebruiksrecht te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 3. Blinqed heeft, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant, het recht om de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, onmiddellijk op te zeggen indien en vanaf het moment dat het Platform, de App(s) en/of de Dienst(en) dat voorwerp van levering is, niet langer geheel geleverd kan worden, of niet meer geheel beschikbaar is, om welke reden dan ook.
 4. Beide partijen hebben het recht om het gebruiksrecht op het Platform, de App en de Diensten, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:
  1. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt;
  2. een Partij haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken;
  3. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
  4. op (een deel van) het vermogen van de andere Partij beslag is gelegd of wordt gelegd;
  5. in het geval de andere Partij niet meer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
 5. Beide Partijen hebben het recht het gebruiksrecht op het Platform, de App en de Diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of nader gesloten overeenkomst en, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van ten minste veertien dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 6. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties inzake de uitvoering van een overeenkomst met Blinqed heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen (voor zover van toepassing) geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Blinqed ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Blinqed vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen in het kader van een overeenkomst met de Klant reeds is geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 7. Na beëindiging van het gebruiksrecht dient het gebruik van het Platform, de App en de Dienst onmiddellijk gestaakt te worden door de Klant.

Artikel 16 Diversen

 1. Indien enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden of tussen Partijen gesloten overeenkomst nietig, of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Blinqed zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Indien Blinqed op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met de Klant of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 3. Bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of een overeenkomst met de Klant die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van het gebruiksrecht op het Platform, de App en/of de Diensten, of de betreffende overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging.
 4. Op het gebruik van het Platform, de App, de Diensten, deze Gebruiksvoorwaarden en tussen Partijen te sluiten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen tussen Blinqed en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

PRIVACYVOORWAARDEN Blinqed en E-Collab

 1. Blinqed B.V. (BLINQED) en E-Collab B.V.
  1. Blinqed B.V., handelend onder de naam Blinqed, is een in Nederland gevestigde onderneming. Onze bedrijfsactiviteiten zijn gevestigd in Nederland en we slaan onze gegevens op op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Blinqed is een dochtermaatschappij van E-Collab B.V., een eveneens in Nederland gevestigde vennootschap. Deze privacyvoorwaarden zijn toepasselijk voor beide vennootschappen. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van Blinqed, wordt ook E-Collab bedoeld.
  2. Het Blinqed platform is een platform voor zakelijk handelende partijen en is niet bedoeld voor particulieren. Hoewel er dus primair zakelijke gegevens worden verwerkt, voldoet Blinqed aan alle toepasselijke Nederlandse en Europese wetten en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
  3. Blinqed B.V. gebruikt en handhaaft deze voorwaarden voor privacy (“Privacyvoorwaarden”) waarin wordt samengevat wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, beschermd en bekendgemaakt in verband met uw toegang tot en gebruik van websites die beheerd worden door Blinqed en alle micro-sites, mobiele sites of subdomeinen van die sites (gezamenlijk: de "Website") en alle functionaliteiten, functies, software en diensten die via de Website worden geboden.
  4. De Website en de functionaliteiten, functies, software en diensten die via de Website worden aangeboden, vormen gezamenlijk de "Dienst."
  5. Als u gebruik wilt maken van de Dienst, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden voor de Dienst. Nadat u de overeenkomst bent aangegaan bij inschrijving (de “Overeenkomst”) en akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de dienst, bent u een klant van Blinqed (“Klant”).
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Privacyvoorwaarden maken volledig onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst en door onze Dienst te gebruiken, aanvaardt de Klant deze Privacyvoorwaarden.
  2. We behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyvoorwaarden te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen we de Klant hiervan op de hoogte. Klant dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met de gewijzigde Privacyvoorwaarden om de Dienst te kunnen blijven gebruiken. Wij bevelen u aan om de laatste Privacyvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren.
 3. Persoonsgegevens

  Er is een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de verschillende verwerkingsdoelen. Naast ieder doel staat hoe lang de persoonsgegevens voor dat doel worden bewaard.

  1. Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag
   Administratieverplichtingen: wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal 7 jaar
   • Aanhef (Dhr./Mevr.)
   • Voornaam, evt. tussenvoegsel, achternaam
   • Zakelijke e-mailadres en telefoonnummer
   • Bij eenmanszaak: KVK-nummer van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent

   Indien u gebruik wilt maken van onze Dienst, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke (fiscale) verplichtingen.

  2. Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van het platform (het uitvoeren van een overeenkomst)
   1. Algemeen: wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal tot 2 jaar na het eindigen van uw actieve account.
    • Aanhef (Dhr./Mevr.)
    • Voornaam, evt. tussenvoegsel, achternaam
    • Functie
    • Zakelijke e-mailadres en telefoonnummer
    • Bij eenmanszaak: KVK-nummer van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
    • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het opnemen van contact met ons.

   Indien u gebruik wilt maken van onze Dienst, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat deze persoonsgegevens nodig zijn om de Dienst aan u te kunnen leveren.

  3. Verwerkingen voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen
   1. Om u te informeren over onze andere diensten (indien u bij ons een (betaalde) Dienst heeft afgenomen): wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u aangeeft geen marketinginformatie meer te willen ontvangen
    • uw e-mailadres

   U kunt uzelf afmelden voor de verwerking genoemd onder 3.3.1. door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke marketing e-mail zijn opgenomen. Als u zich afmeldt, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheden om u belangrijke e-mails te sturen over de Dienst en uw account. Daarnaast heeft het geen gevolg voor onze mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken zoals wij hebben beschreven in deze privacyverklaring.

  4. Verwerking met uw toestemming
   1. Om u (op uw verzoek) te informeren over de door u gebruikte Dienst of andere door ons aangeboden diensten: wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u aangeeft geen marketinginformatie meer te willen ontvangen
    • Aanhef (Dhr./Mevr.)
    • Voornaam, evt. tussenvoegsel, achternaam
    • Zakelijke e-mailadres en telefoonnummer
    • Bij eenmanszaak: KVK-nummer van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
   2. Om u op uw verzoek te informeren en te antwoorden op uw vragen: wij bewaren deze persoonsgegevens tot maximaal 2 maanden nadat uw verzoek of vraag is afgehandeld
    • Aanhef (Dhr./Mevr.)
    • Voornaam, evt. tussenvoegsel, achternaam
    • Zakelijke e-mailadres en telefoonnummer
    • KVK-nummer van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met ons

   U bent niet verplicht om de persoonsgegevens zoals vermeld 3.4.1 en 3.4.2 aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst.

 4. Cookies en soortgelijke methodes
  A. Cookies

  Door de Website te gebruiken, gaat de Klant ermee akkoord dat wij automatisch bepaalde informatie kunnen verzamelen door gebruik te maken van "cookies".
  Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen op de hard drive van een gebruiker op verzoek van onze Website, waardoor wij Klanten kunnen herkennen die de Website al eens hebben bezocht. Verder kunnen wij dankzij Cookies, in combinatie met de logbestanden van onze webserver, het geaggregeerd aantal mensen berekenen dat onze Website bezoekt en welke onderdelen het populairst zijn. Dit helpt ons feedback te verzamelen om onze Website te verbeteren en onze Klanten beter van dienst te zijn.
  is voor ons niet mogelijk om met Cookies Persoonlijke Informatie over Klant te verzamelen en wij slaan niet opzettelijk Persoonlijke Informatie op die uw browser ons via uw Cookies heeft verstrekt. Als u cookies wil blokkeren, wissen of hierover een waarschuwing wil ontvangen, dient u de instructies van uw browser of mobiele apparaat of het helpvenster te raadplegen voor meer informatie over deze functies. Als een browser of mobiel apparaat echter is ingesteld om geen cookies te accepteren of als een gebruiker een cookie weigert, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de Website en Dienst niet goed werken. Klant kan bijvoorbeeld niet inloggen en heeft misschien geen toegang tot bepaalde functionaliteiten of Diensten van de Website.
  U kunt meer informatie vinden over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt veranderen op www.allaboutcookies.org.

  B.Apparaat – ID’s

  Als Klant inlogt bij de Dienst met of via een mobiel apparaat (waaronder, maar niet beperkt tot smartphones of tablets), gebruiken we een of meer “apparaat-ID's,” zoals een universal unique identifier (“UUID”). Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of gekoppeld zijn aan het mobiele apparaat van de Klant, die zijn mobiele apparaat uniek identificeren.
  Een apparaat-ID kan bestaan uit gegevens die zijn opgeslagen over de hardware van het apparaat, gegevens opgeslagen over het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door ons naar het apparaat worden gestuurd. Een apparaat-ID kan ons informatie geven over hoe de Klant browset en de Dienst gebruikt. Een apparaat-ID kan blijvend op uw apparaat staan, zodat u sneller kunt inloggen en beter kunt navigeren door de Dienst. Het kan zijn dat sommige functionaliteiten van de Dienst niet goed werken als het gebruik of de beschikbaarheid van apparaat-ID's is verminderd of uitgeschakeld.

  C.User Identifiers

  Als Klant inlogt bij de Dienst, gebruiken we een of meer “user identifiers.” User identifiers zijn kleine gegevensbestanden of een vergelijkbare gegevensstructuur die zijn toegewezen aan een Klant en die gebruikt worden om het de Klant mogelijk te maken de Dienst te blijven gebruiken. Een user identifier kan informatie aan ons doorzenden over hoe de Klant browset en de Dienst gebruikt. Een user identifier kan blijvend op uw apparaat of computer staan, zodat u sneller kunt inloggen en beter door de Dienst kunt navigeren. Het kan zijn dat sommige functionaliteiten van de Dienst niet goed werken als het gebruik of de beschikbaarheid van users-ID's is verminderd of uitgeschakeld.

 5. Delen van persoonsgegevens

  Het Blinqed platform is in staat om op gedetailleerd niveau, informatie te verschaffen over de gebruikers van het platform, de aan- en verkopen die zij doen, hun vestigingsplaats, enzovoorts. Deze data kan worden verkocht aan andere partijen. Daarbij worden zo min mogelijk persoonlijke gegevens gedeeld, helemaal uitgesloten kan dat echter niet worden. Hierna geven wij weer op welke wijze wij persoonsgegevens delen en met welke partijen.

  1. Delen met verwerkers

   Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de Dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

   Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

   • partijen die de opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud verzorgen;
   • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
   • hosting provider(s);
   • aanbieders van relatiebeheer software, en;
   • beheerders van video’s en opslag daarvan.

   In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de Dienst mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.
   Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

  2. Onze wettelijke verantwoordelijkheid

   Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

   1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

   2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;

   3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;

   4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
   5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.

   Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

  3. Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

   Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering. Wij zullen uiteraard proberen de impact voor u zoveel mogelijk te beperken door persoonsgegevens alleen over te dragen als dat noodzakelijk is.

 6. Bescherming van Persoonsgegevens

  Blinqed zorgt voor de implementatie en instandhouding van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van Persoonlijke Informatie. Wij volgen algemeen aanvaarde normen ter bescherming van de Persoonlijke Informatie die ons verstrekt wordt tijdens de verzending en nadat wij deze hebben ontvangen.
  We hanteren fysieke, elektronische en beheersprocedures die ontworpen zijn om ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik te voorkomen.
  We maken gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om uw overdracht van gevoelige informatie aan ons te versleutelen, zoals account wachtwoorden, creditcardnummers en andere betalingsgerelateerde identificeerbare informatie.
  We beperken interne toegang tot Persoonlijke Informatie tot werknemers die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ongeoorloofde toegang of gebruik van deze informatie door een werknemer is verboden en is een reden voor disciplinaire maatregelen.
  Onze informatiemanagementsystemen zijn zodanig geconfigureerd dat werknemers geen toegang hebben tot informatie waarvoor zij geen autorisatie voor toegang hebben.
  U wordt er op gewezen dat onze andere partijen aan wie wij gegevens verstrekken verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking, hantering of opslag van bepaalde Persoonlijke Informatie die wij ontvangen.

 7. Links naar sites van derden

  Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere websites en diensten. Daarnaast kan onze Dienst ook zijn voorzien van advertenties van derden. Websites en diensten van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

 8. Uw rechten

  U kunt de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om de verwerkingen te beperken. U kunt ons bovendien vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een ander. U moet dan wel aangeven welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan een dergelijk verzoek als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van artikel 3.2 of 3.4 van deze privacyverklaring, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere personen.
  Om van uw rechten gebruik te maken dient u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn in artikel 9 van deze privacyverklaring terug te vinden. Indien de Dienst zelf een mogelijkheid biedt om contact met ons op te nemen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.
  Wij zullen uw verzoek beoordelen om te zien of is voldaan aan de wettelijke vereisten en om te kijken of uw verzoek geen gerechtvaardigd belang van ons schendt. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang indien wij de persoonsgegevens nodig hebben om onze Dienst aan anderen te kunnen verstrekken, om geschillen op te lossen, om de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de Dienst of wet dat vergt.
  Om per e-mail toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken op de manier zoals wij dat van u vragen. Indien wij niet zeker weten of u daadwerkelijk de persoon bent over wie de persoonsgegevens gaan, dan mogen wij u de toegang tot de persoonsgegevens weigeren.
  Wij reageren binnen 4 weken op al uw verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kunnen wij de termijn met nog eens 4 weken verlengen. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.
  U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een ​​klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 9. Contact

  Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op salessupport@blinqed.com, door te bellen naar 088-400 31 32 of per post via De Driesprong 11, 5241 TJ Rosmalen.